FA

Projects

You are here: » Home » پروژه ها » دسته بندی ها: پروژه های تکمیل شده

مرکز شبه خانواده بم با 470 متر مربع مساحت

Project creation date:

مشیز سازمانی مستقل و غیردولتی است که نام خود را از محبت ، شراکت ، یاری و زیبایی گرفته است. راه اندازی مراکز شبه خانواده  در اقصی نقاط کشور ، نگهداری و توانبخشی معلولین و راه اندازی مراکز درمانی از جمله ...

مرکز شبه خانواده عنبر آباد با ۳۰۰ متر مربع مساحت

Project creation date:

مشیز سازمانی مستقل و غیردولتی است که نام خود را از محبت ، شراکت ، یاری و زیبایی گرفته است. راه اندازی مراکز شبه خانواده  در اقصی نقاط کشور ، نگهداری و توانبخشی معلولین و راه اندازی مراکز درمانی از جمله ...

مراکز شبه خانواده گلباف با ۶۷۸ متر مربع مساحت

Project creation date:

مشیز سازمانی مستقل و غیردولتی است که نام خود را از محبت ، شراکت ، یاری و زیبایی گرفته است. راه اندازی مراکز شبه خانواده  در اقصی نقاط کشور ، نگهداری و توانبخشی معلولین و راه اندازی مراکز درمانی از جمله ...

مراکز شبه خانواده کرمان با ۲۵۰۱متر مربع مساحت

Project creation date:

مشیز سازمانی مستقل و غیردولتی است که نام خود را از محبت ، شراکت ، یاری و زیبایی گرفته است. راه اندازی مراکز شبه خانواده  در اقصی نقاط کشور ، نگهداری و توانبخشی معلولین و راه اندازی مراکز درمانی از جمله ...

مرکز شبه خانواده نرماشیر با 624متر مربع مساحت

Project creation date: آذر ماه 95

مرکز پسرانه نرماشیر مشیز سازمانی مستقل و غیردولتی است که نام خود را از محبت ، شراکت ، یاری و زیبایی گرفته است. راه اندازی مراکز شبه خانواده  در اقصی نقاط کشور ، نگهداری و توانبخشی معلولین و راه اندازی مراکز درمانی ...

مرکز شبه خانواده زرند با ۷۹۷/۹ متر مربع مساحت

Project creation date: آذر ماه 93

مشیز سازمانی مستقل و غیردولتی است که نام خود را از محبت ، شراکت ، یاری و زیبایی گرفته است. راه اندازی مراکز شبه خانواده  در اقصی نقاط کشور ، نگهداری و توانبخشی معلولین و راه اندازی مراکز درمانی از جمله ...